A. Indledning og dataansvarlig

I det følgende redegøres der for, hvordan vi behandler de personlige oplysninger du overlader til os, når du anvender indsend manus funktionen på turbine.dk / indsender manus til os pr. brev.

“Turbine” / “vi” / “os” er:

TURBINE FORLAGET A/S
Balticagade 10B, 2 th.
8000 Aarhus C
Cvr. nr. 27979432
post@turbine.dk
Tlf. 86 12 79 16

Vi er dataansvarlige for den persondataindsamling og videre behandling af dine personlige data, der foregår i forbindelse med din indsendelse af manuskript til gennemgang.

B. Typen af oplysninger og dit ansvar

Når du indsender manus til os til gennemgang overlader du typisk følgende oplysninger om dig til os:

Navn, adresse, postnummer, e-mailadresse, tlf. nr.

Såfremt der er yderligere personoplysninger i dit manus omkring din person og/eller identificerbar 3. mand, overlader du i sagens natur ved indsendelse af manus endvidere disse oplysninger til os. – Hvad det i givet fald er for oplysninger, kommer an på indholdet af manus.

I det omfang dit manus indeholder personoplysninger om identificerbar 3. mand, er det dit ansvar at sikre, at din overgivelse af disse oplysninger til os lovligt sker efter gældende ret og endvidere er det dit ansvar at sikre, at persondatareglerne i øvrigt er overholdt i den forbindelse, herunder navn- lig, at 3. mand er orienteret om din videregivelse af deres oplysninger til os jfr. persondatareglernes krav om oplysningspligt (se persondataforordningens artikel 13 / artikel 14) og, at du har indhentet evt. fornødent samtykke fra 3. mand til videregivelse af oplysningerne.

C. Anvendelse, formål og retsgrundlag

Personoplysningerne indsamles og anvendes til følgende formål/til at varetage følgende hensyn:

At kunne gennemgå manus, vurdere dette og give dig en tilbagemelding.

Ved din indsendelse af manus til os, har du indgået en aftale med os om, at vi kigger på dit manus og giver dig en tilbagemelding. Retsgrundlaget for vores behandling af persondata er derfor per- sondataforordningens artikel 6, 1., litra b.

D. Eventuelle modtagere / kategorier af modtagere

Dit manus behandles med respekt og fortroligt. Du må dog påregne, at manus i et vist omfang de- les med 3. mand jfr. i det følgende:

Vores IT-systemer, inkl. lagringsmedier, hvorpå dit manus lagres og vor mailplatform, er hostet på en løsning, der drives af en ekstern hosting-leverandør og derved overføres dine data i forbindelse med din overladelse af persondata/manus til os, i princippet til hosting-leverandøren. Hostingen foregår i et Microsoft Azure miljø, dvs. data vil ikke blive overført til datacentre udenfor EU / EØS.

Vi gør i nogle tilfælde brug af særligt betroede eksterne fagkyndige konsulenter til gennemlæsning af indsendte manus. I så fald overlades dit manus til disse.

E. Overførelse af oplysninger til 3. lande

Vi overfører ikke data til lande udenfor EU / EØS.

F. Sletning

Hvis du får svar om, at dit manus ikke har vores interesse, slettes dette tillige med dine personlige oplysninger, efter du har fået svaret. Vi bestræber os på at svare dig indenfor 3 måneder efter, du har indsendt manus til os.

Hvis du får svar om, at vi er interesseret i manus / der er belæg for at arbejde videre med manus, slettes dit manus indtil videre ikke. Du har dog til enhver tid adgang til at bede os om at slette de oplysninger du har overladt til os / manus (med de konsekvenser det har, herunder at vi ikke kan viderebehandle dette).

G. Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til på begæring at få indsigt i, hvad vi har registreret af oplysninger om dig.

Du har ret til på begæring at få slettet de oplysninger vi har indsamlet om dig, i det omfang formå- let med indsamlingen og opbevaringen af oplysningerne ikke længere er aktuelt og/eller vi i øvrigt i medfør af lovgivningen er forpligtet til at slette oplysningerne.

Du har ret til på begæring at få berigtiget eventuelle urigtige oplysninger om dig, der måtte være registreret hos os.

I det omfang vores behandling af dine persondata er baseret på samtykke har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket, med den konsekvens, at vi skal bringe behandlingen af dine person- data baseret på samtykke til ophør.

Du har ret til at få begrænset vores behandling af dine persondata såfremt vores behandling går ud over, hvad der er lovligt m.v. Se i øvrigt nærmere herom i persondataforordningens artikel 18.

Du ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener vi behandler oplysningerne i strid med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger står øverst i disse vilkår.

Datatilsynet har følgende hjemmeside: datatilsynet.dk